Reglement

Artikel 1 - Reglement

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldend reglement. Het reglement dient door iedereen aanvaard en gerespecteerd te worden. Bij de inschrijving dient door de deelnemer aangeduid te worden dat men het reglement aanvaard. Op de dag van de activiteit dient, bij het melden van aanwezigheid/het afhalen van het startnummer, door de deelnemer zelf een document ondertekend te worden dat men het reglement heeft "gelezen en goedgekeurd".

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dog Survival. De organisatie noch de medewerkers, sponsors, partners van, bestuursleden, accommodatie eigenaars, keurders kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

Voor de deelnemers is er een verzekering voor medische kosten voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteit – dit dient gemeld te worden na aankomst van de deelnemer.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn hond. Schade aangericht door de hond en/of door de deelnemer dient door deelnemer zelf te worden vergoed.

Artikel 3 – Financiële Aansprakelijkheid

Bavo's Dog Survival, Hondenschool St Bavo, haar bestuursleden, medewerkers, sponsors, partners van, accommodatie eigenaars, keurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet plaatsvinden van evenementen georganiseerd door haar leden. (bvb extreme weersomstandigheden, …). Ook terugbetaling van het inschrijvingsgeld is in dergelijk geval niet voorzien.

Indien evenement wordt afgelast omwille van Covid-19 wordt het inschrijvingsgeld wel terugbetaald.

Artikel 4 – Controlenummer

> Bij aanmelden aan de start van de dog survival, ontvangt elke deelnemer een start-/controle-nummer aan de hand waarvan, door de keurder:

Artikel 5 – Starten bij te late aankomst in de startzone

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten met straftijd of wel niet meer mag starten.

> Indien mogelijk sluit de deelnemer achteraan de looplijst aan.

Artikel 6 – Aanduiding van het parcours

Het parcours wordt aangeduid met gele pijlen met het logo van Hondenschool St Bavo. Daar waar verwarring kan ontstaan, wordt tevens met afspanningslint gewerkt.

Bij een eventuele gevaarlijke oversteek worden seingevers voorzien.

Artikel 7 – Aanwijzingen van seingevers en keurders

Aanwijzingen van keurders en seingevers (herkenbaar door kledij) moeten ten allen tijde worden opgevolgd. De beslissingen van deze medewerkers zijn altijd bindend en niet voor discussie vatbaar.

Artikel 8 – Straftijd en diskwalificatie

Overtredingen kunnen worden vastgesteld door de organisatie en medewerkers. Volgende incidenten hebben onmiddellijke diskwalificatie/uitsluiting tot gevolg:

Volgende incidenten hebben straftijd tot gevolg:

Artikel 9 - Uitslag

De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald volgens de tijd opgemeten aan de aankomst (+ eventueel opgelopen straftijd).

Artikel 10 - Voorrangsregels

Hou u zo veel mogelijk rechts op het parcours zodat de snellere deelnemers langs links ongehinderd kunnen voorbijsteken.

Bij file aan een oefening worden de snelle deelnemers voor gelaten. Dit wordt beslist door de keurders.

Artikel 11 – Melding van ongevallen

Elke deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen bij de eerstkomende seingever of keurder.

Artikel 12 - Schoeisel

Het is tijdens de dog survival verboden op schoenen met spikes of ander schoeisel dat op andere manier schade aan de toestellen, deelnemers en honden kan veroorzaken. Indien hier geen gehoor wordt gegeven volgt diskwalificatie! Schoeisel wordt ook gecontroleerd aan de start.

Schoenen met plastieken noppen zijn toegestaan.

Artikel 13 - Doping

Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen, zoals gepubliceer dop de website van de dopinglijn: www.dopinglijn.be/geneesmiddelensupplementen-en-ttn/verboden-stoffen

Artikel 14 - Protesten

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.

Artikel 15 – Positie van de hond

De hond moet voor of naast de begeleider lopen of mag achterop blijven als dit gebeurt met een losse leiband. Vooruit trekken van de hond is verboden. De hond mag uiteraard de begeleider voorttrekken. De hond mag niet worden gedragen tijdens het lopen, maar waar nodig vb. op een proef mag dit wel mits goedkeuring van de keurder.

Hou uw hond steeds onder controle zowel op als naast de wedstrijd.

Hou uw hond kort bij u als u een andere deelnemer voorbij steekt of u voorbij gestoken wordt. De snellere deelnemer dient de tragere te verwittigen vóór het voorbijsteken door deze iets toe te roepen. (beleefd blijven is de boodschap!)

Artikel 16 – Leeftijd van de hond(en)

De hond moet op de dag van de wedstrijd min. 1 jaar zijn en de hier verder vermelde inentingen hebben gekregen.

Artikel 17 – Leiband en controle

Er wordt bij voorkeur gelopen met een canicross tuig en bijhorende rekker, dit is de meest comfortabele manier van werken voor de hond.

Een wandelharnas met een gewone leiband is ook toegelaten.

Het gebruik van een gewone halsband, slipketting, wurghalsband, prikhalsband, gentle-leader,.. is strict verboden.

De honden blijven aangelijnd tijdens de wedstrijd, tenzij een proef vereist de hond los te koppelen. De hond moet ten allen tijde onder controle worden gehouden.

Agressieve honden kunnen gemuilkorfd aan de start verschijnen op de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

De hond blijft buiten de wedstrijd ook aangelijnd. De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit bezitten.

Artikel 18 - Deelname

Deelnemers mogen zelf meerdere malen inschrijven met een andere hond.

Artikel 19 - Verantwoordelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag (agressie, vervuiling, vernieling en ongevallen) en de eventuele financiële gevolgen daarvan. Dit zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.

De deelnemer ruimt de hondenpoep van zijn hond zelf op. Zorg dat u hondenpoepzakjes steeds bij de hand hebt. Er kan controle gedaan worden op het in bezit zijn van hondenpoepzakjes.

Artikel 20 - Inentingen

De deelnemende honden kunnen op de dag van de activiteit, bij het aanmelden aan de inschrijvingstafel, door een dierenarts worden gecontroleerd op inentingen. Je dient dus het inentingenboekje (hondenpaspoort) van je hond bij te hebben.

De hond dient ingeënt te zijn met de gebruikelijke vaccinaties.

Het titeren van een hond wordt niet aanvaard.

Een inenting voor rabiës is niet meer verplicht in België, maar wel voor wie binnen Europa een grens oversteekt. Niet-belgische deelnemers moeten bijgevolg een rabiës vaccinatie hebben.

Heb je je inentingenboekje niet bij of is je hond niet in orde met zijn inentingen dan mag je niet starten!

Niet kunnen of mogen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 21 – Controle Dierenarts

Mocht je hond fysiek niet in conditie zijn om deel te nemen blijft het je eigen beslissing of je al-dan-niet start.

Niet kunnen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Artikel 22 – Aanwezigheid Dierenarts

De dag van de activiteit staan we onmiddellijk in contact met een dierenarts, om bij ongevallen de meest dringende verzorging aan je hond te bieden (die kan afhankelijk van de benodigdheden en werk hiervoor een vergoeding vragen).

Artikel 23 – Welzijn van de begeleider

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en conditie.

Artikel 24 - Weersomstandigheden

De organisatie van Bavo's Dog Survival en de dierenarts kunnen de wedstrijd inkorten, annuleren van bepaalde hindernissen, afgelasten indien de weersomstandigheden van die aard zijn dat ze reëel gevaar betekenen voor de hond en begeleider (hevige storm, overstroming, hitte, …).

Artikel 25 - Parcours

Het parcours loopt over (on)verharde wegen en door water tot kniehoogte. Deelnemers moeten andere deelnemers respecteren en veilig laten passeren.

Deelnemers respecteren ook andere weggebruikers (wandelaars, fietsers, …) op de wegen.

Artikel 26 – De Start

Enkel de vertrekkende deelnemer mag zich in de startzone bevinden. U wordt eerst afgeroepen.

De volgende deelnemers zijn tijdig aanwezig aan de start.

Artikel 27 – De Aankomst

De wedstrijd is pas afgelopen wanneer hond en begeleider over de eindstreep komen.

Artikel 28 - Inhalen

Tijdens het inhalen moet de ingehaalde deelnemer voorrang verlenen.

Deelnemers dienen tijdens het inhalen hun hond kort te houden.

Artikel 29 - Verkenning

Het parcours kan verkend worden voor de eerste start van de wedstrijd.

U test wel geen toestellen tijdens de verkenning.

Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om het parcours te verkennen dit om de andere deelnemers te hinderen.

U mag wel zonder hond rondkijken op het parcours maar zorg dat u tijdig terug bent voor uw eigen startuur.

Artikel 30 - Reeksen

Er zijn 4 reeksen:

Individuele deelnemers hebben steeds een hond bij. Het is niet toegestaan om te lopen met meer dan één hond tegelijk. Je mag echter wel meerdere keren deelnemen met een andere hond, maar niet gelijktijdig.

Groepen bestaan uit maximaal 6 deelnemers en 6 honden. Een groep heeft minimaal 1 hond, bij meerdere honden heeft een individuele deelnemer van de groep maximaal 1 hond onder zijn controle.

Artikel 31 – Jeugd

De minimum leeftijd om deel te nemen is 12 jaar.

Er wordt geen apart klassement opgesteld.

Artikel 32 - Volwassenen

Leeftijd vanaf 18 jaar

De volwassenen leggen het volledige parcours af en worden apart gerangschikt.

Artikel 33 - Inschrijvingen

De inschrijvingen gebeuren door de volgende stappen te volbrengen:

  1. Lees eerst het reglement na.
  2. Schrijf online in op via dogsurvival.bavootje.be.
  3. Betaal het inschrijvingsbedrag door middel van overschrijving naar BE55 7333 3011 1844.
  4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 en wordt overgeschreven binnen de 14 dagen na inschrijving en ten laatste op 22 augustus 2021.
  5. Na ontvangst van je betaling zal uw naam op onze site verschijnen en bent u definitief ingeschreven.

Artikel 34 – Maximum aantal deelnemers

Voorlopig wordt het maximum aantal deelnemers op 150 startnummers gehouden, hierbij rekenen we op maximaal 40 lopers, 40 wandelaars en 70 groepen.

Indien gevraagd, kan je op de wachtlijst geplaatst worden.

Artikel 35 - Startuur

Op de facebookpagina en via mail zal de looplijst verschijnen van zodra deze vol is of ten laatste op 15 september 2020.

Artikel 36 - Annuleren

Annuleren kan je altijd.

Artikel 37 - Gezondheid en ziekte en Covid-19

Indien u zich ziek voelt of ziektesymthomen hebt mag u niet deelnemen. In dit geval is terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk mits voorlegging van een geldig doktersattest.

Voor en na elke hindernis zal er ontsmettingsmiddel zijn voor de handen, gelieve dit steeds te gebruiken.

Wij zullen de veiligheidsmaatregelen die ons opgelegd worden door de nationale veiligheidsraad in het kader van Covid-19 respecteren, we verwachten van u, als deelnemer, dat u deze ook respecteert.