Reglement

Versie: 2024

Artikel 1 - Reglement

Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldend reglement. Het reglement dient door iedereen aanvaard en gerespecteerd te worden. Bij de inschrijving dient door de deelnemer aangeduid te worden dat men het reglement aanvaard.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Dog Survival. De organisatie noch de medewerkers, sponsors, partners van, bestuursleden, accommodatie eigenaars, keurders kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

Voor de deelnemers is er een verzekering voor medische kosten voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteit – dit dient gemeld te worden na aankomst van de deelnemer of indien onmogelijk ten laatste 48u na de Dog Survival.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn hond. Schade aangericht door de hond en/of door de deelnemer dient door deelnemer zelf te worden vergoed.

Artikel 3 – Financiële Aansprakelijkheid

Bavo's Dog Survival, Hondenclub Sint Bavo vzw, haar bestuursleden, medewerkers, sponsors, partners van, accommodatie eigenaars, keurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet plaatsvinden van evenementen georganiseerd door haar leden. (bvb extreme weersomstandigheden, …). Ook terugbetaling van het inschrijvingsgeld is in dergelijk geval niet voorzien.

Indien evenement wordt afgelast omwille van Covid-19 wordt het inschrijvingsgeld wel terugbetaald.

Artikel 4 – Controlenummer

Bij aanmelden aan de start van de dog survival, ontvangt elke deelnemer een start-/controle-nummer aan de hand waarvan, door de keurder:

Artikel 5 – Starten bij te late aankomst in de startzone

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten met straftijd of wel niet meer mag starten.

Indien mogelijk sluit de deelnemer achteraan de looplijst aan.

Artikel 6 – Aanduiding van het parcours

Het parcours wordt aangeduid met gele pijlen met het logo van Hondenclub Sint Bavo vzw. Daar waar verwarring kan ontstaan, wordt tevens met afspanningslint gewerkt. De deelnemers moeten nooit afspanningslint kruisen.

Artikel 7 – Aanwijzingen van vrijwilligers

Aanwijzingen van vrijwilligers (herkenbaar door kledij) moeten ten allen tijde worden opgevolgd. De beslissingen van deze verijwilligers zijn altijd bindend en niet voor discussie vatbaar.

Artikel 8 – Straftijd en diskwalificatie

Overtredingen kunnen worden vastgesteld door de organisatie en medewerkers. Volgende incidenten hebben onmiddellijke diskwalificatie/uitsluiting tot gevolg:

Volgende incidenten hebben straftijd tot gevolg:

Artikel 9 - Uitslag

De uitslag van de lopers wordt bepaald volgens de tijd opgemeten aan de aankomst (+ eventueel opgelopen straftijd).

De uitslag wordt na afloop bekend gemaakt via het Facebook kanaal en de website van de Dog Survival.

Artikel 10 - Voorrangsregels en Inhalen

Hou u zo veel mogelijk rechts op het parcours zodat de snellere deelnemers langs links ongehinderd kunnen voorbijsteken.

Tijdens het inhalen moet de ingehaalde deelnemer voorrang verlenen.

Deelnemers dienen tijdens het inhalen hun hond kort te houden.

Artikel 11 – Melding van ongevallen

Elke deelnemer is verplicht hulp te bieden, het noodnummer te bellen of de eerstvolgende vrijwilliger te verwittigen in het geval van ongevallen.

Artikel 12 - Schoeisel

Het is tijdens de dog survival verboden op schoenen met spikes of ander schoeisel te dragen dat op andere manier schade aan de toestellen, deelnemers en honden kan veroorzaken. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven volgt diskwalificatie! Schoeisel wordt ook gecontroleerd aan de start.

Schoenen met plastieken noppen zijn toegestaan.

Artikel 13 - Doping

Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen, zoals gepubliceerd op de website van de dopinglijn: $ www.dopinglijn.be/geneesmiddelensupplementen-en-ttn/verboden-stoffen

Artikel 14 - Protesten

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.

Artikel 15 – Positie van de hond

De hond moet voor of naast de begeleider lopen of mag achterop blijven als dit gebeurt met een losse leiband. Vooruit trekken van de hond is verboden. De hond mag uiteraard de begeleider voorttrekken. De hond mag niet worden gedragen tijdens het lopen, maar waar nodig vb. op een proef mag dit wel mits goedkeuring van de keurder.

Hou uw hond steeds onder controle zowel op als naast de dog survival.

Artikel 16 – Leeftijd van de hond(en)

De hond moet op de dag van de dog survival min. 1 jaar zijn en de hier verder vermelde inentingen hebben gekregen.

Artikel 17 – Leiband en controle

Het gebruik van een canicross harnas met bijhordende rekker is verplicht voor alle lopende deelnemers.

Een wandelharnas met een gewone leiband is ook toegelaten voor de wandelaars.

Het gebruik van een gewone halsband, slipketting, wurghalsband, prikhalsband, gentle-leader,.. is strict verboden.

De honden blijven aangelijnd tijdens de dog survival, tenzij een proef vereist de hond los te koppelen. De hond moet ten allen tijde onder controle worden gehouden.

De hond blijft buiten de dog survival ook aangelijnd. De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit bezitten.

Artikel 18 - Muilkorven en gele lintjes

Agressieve honden kunnen gemuilkorfd én met een geel lintje aan de start verschijnen op de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Artikel 19 - Deelname

Deelnemers mogen zelf meerdere malen inschrijven met een andere hond.

Artikel 20 - Verantwoordelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag (agressie, vervuiling, vernieling en ongevallen) en de eventuele financiële gevolgen daarvan. Dit zowel voor, tijdens en na de dog survival.

Artikel 21 - Inentingen

De deelnemende honden kunnen op de dag van de activiteit, bij het aanmelden aan de inschrijvingstafel, door een dierenarts worden gecontroleerd op inentingen. Je dient dus het inentingenboekje (hondenpaspoort) van je hond bij te hebben.

De hond dient ingeënt te zijn met de gebruikelijke vaccinaties: Parvo, ziekte van Weil (Rattenziekte), Hondenziekte en Hepatitis.

Bijkomend is het wettelijk verplicht voor niet-Belgische deelnemers om een Rabiës vaccinatie te krijgen.

Het titeren van de hond wordt aanvaard, mits dit correct genoteerd werd door een dierenarts in het inentingenboekje, met bijhorende geldigheidsdatum. Merk op dat titeren voor de ziekte van Weil niet mogelijk is, en dat hiervoor nog steeds een vaccinatie verplicht is, tevens moeten voor buitenlandse deelnemers ook nog steeds een verplichte vaccinatie voor Rabiës.

Heb je je inentingenboekje niet bij of is je hond niet in orde met zijn inentingen dan mag je niet starten!

Niet kunnen of mogen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 22 – Controle Dierenarts

Mocht je hond fysiek niet in conditie zijn om deel te nemen blijft het je eigen beslissing en verantwoordelijkheid of je al-dan-niet start.

Niet kunnen deelnemen geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Artikel 23 – Aanwezigheid Dierenarts

De dag van de activiteit staan we onmiddellijk in contact met een dierenarts, om bij ongevallen de meest dringende verzorging aan je hond te bieden (die kan afhankelijk van de benodigdheden en werk hiervoor een vergoeding vragen).

Artikel 24 – Welzijn van de begeleider

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en conditie.

Artikel 25 - Weersomstandigheden

De organisatie van Bavo's Dog Survival en de dierenarts kunnen de dog survival inkorten, annuleren van bepaalde hindernissen, afgelasten indien de weersomstandigheden van die aard zijn dat ze reëel gevaar betekenen voor de hond en begeleider (hevige storm, overstroming, hitte, …).

Artikel 26 - Parcours

Het parcours loopt over (on)verharde wegen en door water tot kniehoogte. Deelnemers moeten andere deelnemers respecteren en veilig laten passeren.

Deelnemers respecteren ook andere weggebruikers (wandelaars, fietsers, …) op de wegen.

Artikel 27 – De Start

Enkel de vertrekkende deelnemer mag zich in de startzone bevinden. U wordt eerst afgeroepen.

De volgende deelnemers zijn tijdig aanwezig aan de start.

Artikel 28 – De Aankomst

De dog survival is pas afgelopen wanneer hond en begeleider over de eindstreep komen.

Artikel 29 - Verkenning

Het parcours kan ten allen tijde verkend worden zonder de hindernissen te nemen en zonder de andere deelnemers te hinderen.

Artikel 30 - Reeksen

Er zijn 4 reeksen:

Individuele deelnemers hebben steeds een hond bij. Het is niet toegestaan om te lopen met meer dan één hond tegelijk. Je mag echter wel meerdere keren deelnemen met een andere hond, maar niet gelijktijdig.

Groepen bestaan uit maximaal 8 personen en 8 honden. Een groep heeft minimaal 1 hond, bij meerdere honden heeft een individuele deelnemer van de groep maximaal 1 hond onder zijn controle.

Artikel 31 – Leeftijd

De minimum leeftijd om deel te nemen is 12 jaar.

Artikel 32 - Inschrijvingen

De inschrijvingen gebeuren door de volgende stappen te volbrengen:

  1. Lees eerst het reglement na.
  2. Schrijf online in op via dogsurvival.bavootje.be.
  3. Betaal het inschrijvingsbedrag door middel van overschrijving naar BE55 7333 3011 1844.
  4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 en wordt overgeschreven binnen de 14 dagen na inschrijving en ten laatste op 20 augustus 2024.
  5. Na ontvangst van je betaling zal uw naam op onze site verschijnen en bent u definitief ingeschreven.

Artikel 33 – Maximum aantal deelnemers

Voorlopig wordt het maximum aantal deelnemers op 175 startnummers gehouden.

Indien gevraagd, kan je op de wachtlijst geplaatst worden.

Artikel 34 - Startuur

Op de facebookpagina en deze website zal de looplijst verschijnen van zodra deze vol is of ten laatste op 10 september 2024.

Artikel 35 - Annuleren

Annuleren kan je altijd.

Wij schrijven dan zelf een andere deelnemer op onze wachtlijst aan, je kan zelf geen vervanger aanduiden.

Het terugbetalen van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits:

Artikel 36 - Gezondheid en ziekte en Covid-19

Wij zullen de veiligheidsmaatregelen die ons opgelegd worden door de nationale veiligheidsraad in het kader van Covid-19 respecteren, we verwachten van u, als deelnemer, dat u deze ook respecteert.